R ile Ekonometri

R ile Ekonometri

Eğitim İçeriği

AMAÇ

Anlatının birincil amacı ele alınan konular hakkından katılımcıların sezgisel bir algı ve uygulama becerisi geliştirmesini sağlamaktır. Her ne kadar sezgisel algı öncelikli bir anlatı planlanmış ise de konuların arkasındaki teorik bilgiye değinilmesi kaçınılmazdır. Herhangi bir veri analizini gerçekleştirebilmek için azami düzeyde bir teorik bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun iki nedeni bulunmaktadır: birincisi analizin veriye uygunluğuna kara verilebilmesi; ikincisi ise daha komplike tekniklerin uygulanabilmesi için temel oluşturulmasıdır. Dolayısıyla anlatının ikincil amacı katılımcılara analiz yöntemlerine ilişkin temel teorik bilginin aktarılmasıdır. Son amaç ise katılımcıların R programlama dili ile tanışmasının, basit analizleri gerçekleştirebilmesi ve R paketlerinin kullanarak daha yeni ve karmaşık teknikler ile analiz yapabilmelerinin sağlanmasıdır.

ÖNBİLGİ

Tek değişkenli diferansiyel hesabı ve temel düzeyde lineer cebir (toplama, çarpma, determinant ve tersini hesaplama) konularının aşinalık gerekmektedir. Bunu yanı sıra integral hesabı be başlangıç seviyesi olasılık teorisi ile popüler kesikli ve sürekli tek değişkenli olasılık dağılımlarına aşinalık konuların anlaşılmasında yardımcı olacaktır.

Yazılım ve donanım: Katılımcıların kendi bilgisayarını getirmeleri alıştıkları sanal ortamda çalışmaya devam etmelerini böylece konulara odaklanmaları konusunda rahatlık sağlayacaktır. Uygulamalar R ile gerçekleştirilecektir. R ücretsiz bir programdır isteyen katılımcılar önceden kurulum yapabilir. İnternet bağlantısı olması kaydıyla ilk gün birlikte kurulum yapılacaktır.

İÇERİK

Temel analiz yöntemleri beş güne yayılmış şekilde incelenecektir.

  • İlk gün: R ile tanışma, olasılık dağılımlarına ve istatistiğe giriş
  • İkinci gün: Doğrusal regresyon modelleri, En Küçük Kareler (EKK) tahmin edicisi, hipotez testi
  • Üçüncü Gün: EKK tahmin edicisinin varsayımları sağlanmadığı durumlar
  • Dördüncü Gün: Zaman serisi analizine giriş
  • Beşinci Gün: Panel analizine giriş

Not: Doğrusal regresyon modelleri  incelenirken EKK tahmin edicisine odaklanılacaktır, yanı sıra Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK) tahmine edicisi de ele alınacaktır.

Ayrıca uygun koşullar altında Maksimum Olabilirlik ve Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) tahmin edicisi ele alınabilir. Zaman serisi başlığı altında ARIMA, birim kök testleri, VAR, VECH ve nedensellik testleri incelenecektir. Panel analizinde ise sabit etkiler ve rassal etkiler ve dinamik panel analizine giriş konularının bir kısmı ele alınacaktır. Uygun koşullar altında panel veriye uygun GMM tahmin edicileri incelenecektir.

Eğitmenler

Selim YILDIRIM
Anadolu Üniversitesi
[email protected]