Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama

Eğitim İçeriği

Gün

Başlık

Süre

Açıklama (İçerik)

1

Temel Kavramlar &

Gizil özelliklerin ölçümüne yönelik test kuramları (genel bilgi düzeyinde)

1 saat

Ölçüm düzeyleri

Ölçülecek özelliğin işe vuruk tanımının yapılması

Klasik test kuramı (KTK) & Madde tepki kuramı (MTK)

KTK’ya göre geçerlik ve güvenirlik

1

KTK’ya göre ölçek geliştirmenin adımları

1 saat

Madde yazım süreci: Literatür taraması ve görüşme

Ölçülecek özelliğin operasyone tanımı ve bu özellikle ilgili olan-olmayan yapıların belirlenmesi

Yazılan taslak maddelerin uzman görüşüne sunulması

Uzmanlardan gelen dönütlere göre ölçeğin hazırlanması

 

1

Veri toplama süreci & Verilerin analize hazırlanması & Madde analizi

JAMOVI ve JASP uygulamaları ile..

1 saat

Katılımcı grubun belirlenmesi

Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi ve örnekleme metodunun seçilmesi

Kayıp veri

Aşırı uç değerler

Tek ve çok değişkenli normalliğin test edilmesi

Madde toplam korelasyonuna göre madde analizi uygulaması

1

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)-Kuramsal

1 saat

AFA’nın temelleri

Korelasyon – kovaryans matrisnin faktörleşebilirliği

Boyut sayısının belirlenmesine yönelik metotlar

Faktör çıkarım yöntemleri (Temel bileşenler analizi ve ortak faktör yöntemleri)

Faktör yükleri

Döndürme yöntemleri

Kestiricinin belirlenmesi (ML, MLR, WLSMV, vb.)

AFA’da model-veri uyumu

Boyutların isimleindirilmesi

1

AFA Uygulamaları

1.5 saat

 

Verinin faktörleşebilirliğinin test edilmesi

Pararlel analiz, MAP ve yamaç grafiği ile boyut sayısının belirlenmesi

JAMOVI ve JASP ile AFA uygulamaları (döndürme, faktör çıkarım, faktör yüklerinin belirlenmesi)

1

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulamaları

 

1,5 saat

DFA’nın yapısal eşitlik modeline dayalı kuramsal temelleri

DFA’da model-veri uyumu ve modifikasyon

Farklı doğrulayıcı modellerin karşılaştırılması (ilişkili faktörler, ikinci dereceden yapılar, bifaktör modeller)

Mplus programının kısa tanıtımı

Mplus uygulamaları: Farklı DFA modellerinin veriye uyumlarının karşılaştırılması

JAMOVI ve JASP ile DFA

Ayırt edici geçerlik ve yakınsama geçerliğinin test edilmesi

1

Güvenirlik kestirim yöntemleri

0,5 saat

Test-tekrar test uygulamaları

İç tutarlılığa dayalı yöntemler (cronbach alfa, tabakalı alfa mcdonald’s omega)

1

Ölçme değişmezliği

1 saat

Çok gruplu DFA uygulamaları:

Dört adımlık ölçme değişmezliğinin Mplus ve JASP ile test edilmesi

Eğitmenler

Murat Doğan ŞAHİN (Anadolu Üni.)
[email protected]