Nitel Araştırmalar: Kuramsal Çerçeve, Tasarım ve Uygulama

Eğitim İçeriği

 Gün İçerik Sorumlu

I. Gün

Sabah

 

Pozitivist, Post-pozitivist, Natüralist, Eleştirel ve Yorumlamacı Paradigmalar Bağlamında Nitel Araştırmaların Felsefi ve Teorik Temelleri Prof. Dr. Erkan DİNÇ

I. Gün

Öğleden sonra

Nitel Araştırma Tasarımı:

Amaç ve araştırma sorularının yazımı,

Çalışma grubunun/katılımcıların belirlenmesi veya örnekleme

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

II. Gün

Sabah

Nitel Araştırmada Teorinin Yeri

Nitel Araştırmalarda Literatür Taraması

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

 

II. Gün

Öğleden sonra

Nitel Araştırma Desenleri:

Fenomenoloji

Durum Çalışması

Anlatı Araştırması ve Yaşam Öyküleri

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

III. Gün

Sabah

Nitel Araştırma Desenleri:

Etnografi ve Netnografi

Eylem Araştırması

Gömülü Teori/Temellendirilmiş Kuram Çalışmaları ve Bu Çalışmalarda Veri Analizi

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

Doç. Dr. Servet ÜZTEMUR

III. Gün

Öğleden Sonra

Nitel Araştırmalarda Veri Toplama:

Gözlem

Görüşmeler ve Odak Gruplar

Dokümanlar

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

IV. Gün

Sabah

Doğal Olarak Ortaya Çıkan Konuşmalar ve Karşılıklı Konuşma Analizi

Söylem Analizi

Görseller

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

Doç. Dr. Servet ÜZTEMUR

IV. Gün

Öğleden Sonra

Nitel Araştırmada Etik Konular

Nitel Araştırmaların Geçerliliği, Tutarlılığı veya Amaca Uygunluğu

Nitel Araştırmaların Dış Geçerliliği, Genellenebilirliği veya Aktarılabilirliği

Nitel Araştırmaların Güvenilirliği, Güvenilebilirliği ya da İnandırıcılığı

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

 

NOT: Uygulamalı bilgisayar destekli nitel veri analizi NVivo 12 programı üzerinden anlatılacaktır.

Eğitmenler

Erkan Dinç (Anadolu Üni.) – Elvan Günel (Anadolu Üni.) – Servet Üztemur (GAUN)
[email protected][email protected][email protected]