Temel ve İleri Düzey SPSS Uygulamalı Biyoistatistik

Eğitim İçeriği

Tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi sağlık bilimleri alanlarında çalışan araştırmacıların topladıkları verilerin tablo ve grafikler ile özetlenmesini, temel istatistiksel yöntemler ile IBM SPSS yazılımında uygulamalı olarak analiz edilmesini ve elde edilen sonuçların yorumlanmasını içermektedir. Konular öncelikle teorik olarak anlatılarak bir istatistik temeli oluşturulacak ve ardından IBM SPSS programında aşama aşama uygulamaları gerçekleştirilecektir.

 

 • İstatistikte Kullanılan Temel Kavramlar (değişken ve ölçek türleri, örneklem ve kitle kavramları,…)
 • Konum ve Değişkenlik Ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan, varyans, standart sapma,…)
 • Normallikten Sapma Ölçüleri (basıklık, çarpıklık, uç değerler,…)
 • Grafik Çizimi (histogram, kutu grafikleri,…)
 • Önemli Olasılıksal dağılımlar (normal dağılım, binom dağılımı,…)
 • Hipotez Testleri I: Parametrik Testler (t-testi, tek yönlü anova, iki yönlü anova,…)
 • Hipotez Testleri II: Parametrik Olmayan Testler (ki-kare testi, Wilcoxon işaret sıra sayıları testi, Kolmogorov-Smirnov testi,…)
 • Korelasyon Kavramı ve Katsayıları (Pearson korelasyon katsayısı, Spearman korelasyon katsayısı,…)
 • Regresyon Analizi (bağımlı ve bağımsız değişken kavramları, değişken seçim yöntemleri,…)
 • Lojistik Regresyon Analizi (odds oranı,…)
 • Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler (risk katsayıları, ROC eğrisi, Kaplan-Meier yöntemi,…)
 • Güç Analizi (örneklem büyüklüğünün belirlenmesi)

Eğitmenler

Nurbanu Bursa (Hacettepe Üni.)
[email protected]